Avraham, Sarah, and the Love of God

Avraham אברהם
= 1+2+200+5+40
= 248

Sarah שרה
= 300+200+5
= 505

Avraham + Sarah = 248 + 505 = 753

Love of God אהבת השם
(Ahavat HaShem)
= 1+5+2+400+5+300+40
= 753